ПЕТ УЧИЛИЩА ЗАЕДНО В "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"

Над три часа продължи на 29 юни в Айтос заключителната междуучищна среща по проект "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.. На откритата сцена в училищния двор, освен домакините от ОУ "Атанас Матчев" - Айтос, в интересната и многожанрова програма участваха ученици от І до VІІ клас от още четири общински училища, които работят по проекта - ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Карагеоргиево, ОУ "Христо Ботев" - с. Мъглен, ОУ "Христо Ботев" - с. Пирне, ОУ "Светлина" - с. Тополица.

Основната цел на проекта е за подпомагане на равния достъп до качествено образование, по-пълно обхващане на учениците в училищното образование, и развитие на потенциала на учениците. Идеята е децата да бъдат мотивирани да учат и да завършат своето образование в различните училищни етапи. Очакваният резултат - да бъде намален броят на преждевременно напусналите образователната система, чрез подобряване на постиженията на учениците в риск, при овладяването на ключови компетентности.

Заключителната дейност събра петте училища от община Айтос,  за да  споделят част от резултатите по проекта. Преподавателите на ОУ "Атанас Манчев" - Айтос бяха заложили на художественото слово, танците и приказните сюжети, като начин да приобщят учениците към сценичните изкуствота и да засилет интереса на малките ученици към драматизацията.. Преподавателите от ОУ "Христо Ботев" с. Мъглен пък избраха забавната математика за по-големите, а за първолаците - интереса им към буквите и четенето. ОУ "Христо Ботев" с. Пирне поднесе изненада - песни със сървемено звучене в акомпанимент с учтелска китара. С чудесни костюми и изпълнения на народни песни се представиха възпитаниците на ОУ "Светлина" с. Тополица. Изненадващо различно беше представянето на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Карагеоргиево. Преподаватели и ученици бяха избрали интервюто като форма на изява, интересен начин да разкажат за успехите на своето училище.

Финалната междуучилищна дейност се превърна в събитие за Айтос. Директори, преподаватели, ученици, родители и граждани присъстваха на тричасовата програма. И макар тя да нямаше състезателен характер, всяко от училищата искаше да се представи възможно най-добре. Усети се и доброто взаимодействие на учебните заведения с родителите и местната общност. Мотивиращата и позитивна атмосфера даде възможност за популяризиране на постиженията и творческите резултати на учениците. Почувства се общата подкрепа за развитието и успешните изяви на учениците, включени в различни групи по проекта.

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности, бяха планирани дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище. Децата усетиха общата подкрепа като мотивация за продължаване на образованието си.

По този проект педагогическите специалисти имаха една основна задача - да създадат и да внедрят в работата си методика с различни инструменти, за оценка на системните пропуски и затрудненията на учениците, както и да се идентифицират тези, които са в риск от преждевременно напускане.

 

Проектът е финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г

 

Снимки