Покана до определени лица за представяне на оферта за сключване на директен договор на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП Упражняване на авторски надзор при изпълнението на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас” - публикувана на 10.10.2019 г.