ПОКАНА за информационна среща по проект

Община Айтос организира информационна среща по проект  BG05M9OP001-2.002-0104-C001 „Грижа за независим живот“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и кани всички заинтересовани лица и институции.

            Проектът е на стойност 499 879,31 лв.         

            Продължителността на проекта е 22 месеца                                     

            Бенефициент – Община Айтос

            Информационната среща ще се проведе на 14.01.2016 г. /четвъртък/, от 10,30 часа, в Заседателната зала на Община Айтос.

Снимки