Покана за заключителна пресконференция - публикувана на 13.07.2020 г.

ОБЩИНА АЙТОС

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

ПО ПРОЕКТ

„Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

ПРОЕКТ: BG16M1OP002-1.009-0001

 

Уважаеми госпожи и господа, представители на медиите,

         Кметът на Община Айтос Васил Едрев и екипът по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос" Ви канят на ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос"

Ще бъде представено изпълнението на:

Обособена позиция 1 на проекта - „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Айтос, в т.ч. съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор, водоопровод и др." На пресконференцията ще присъстват представители на изпълнителя на дейностите по Обособена позиция 1 - ДЗЗД „КА-АЙТОС».

          Обособена позиция 2 на проекта - „Доизграждане на Главен клон I и Главен клон ІІІ от канализационната мрежа на град Айтос. На пресконференцията ще присъстват представители на изпълнителя на дейностите по Обособена позиция 2 - ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017”. 

Събитието ще се проведе в Заседателната зала на Община Айтос на 21.07. 2020 г., от 11.00 часа. Ще бъде представен информационен филм, който проследява изпълнението на проекта от Първа копка до Откриването на обекта.

Проектът се финансира по оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., чрез Кохезионния фонд на Европейския Съюз, национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Айтос.

Общата стойност на проекта е: 18 262 282,82 лв.

Участие на Кохезионен фонд (ЕС ): 11 513 369,03 лв.

Национално съфинансиране: 2 031 771,01 лв.

Собствен принос: 4 717 142,78 лв.

Резултати от изпълнението на проекта - свързаност на съществуващата канализационна система, обслужваща населението с Пречиствателна станция - Айтос, чрез което ще се постигне пречистване на отпадъчните води. Проектът ще допринесе за изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на Черноморския район.

Начална дата на проекта 21.01. 2017 г.

Крайна дата: 21.12.2020 г.