Повторно публикуване на преработения проект на Наредба за реда на подавне на предложения и вземане на решения от Общински съвет за изграждане на паметници, мемориални обекти или други възпоменателни знаци върху поземлени имоти общинска собственост на територията на Община Айтос – публикуване на 22.12.2017 г.

 На основание чл.26, ал.2 от ЗНА Общински съвет Айтос, чрез повторно публикуване на преработения проект на Наредба за реда на подавне на предложения и вземане на решения от Общински съвет за изграждане на паметници, мемориални обекти или други възпоменателни знаци върху поземлени имоти общинска собственост на територията на Община Айтос, в който са отразени постъпилите предложения от Общинска администрация, предоставя възможност на всички заинтересовани лица в срок от 14 дни, считано от 22.12.2017 г., да направят своите предложения и изразят своите становища.
  Предложенията или становищата могат да бъдат предоставяни в деловодството на общинска администрация Айтос или по електронна поща на e-mail: [email protected]