Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на политики в областта на енергийната ефективност и разделното събиране и съхранение на отпадъци в община Айтос