ПРЕДСТАВИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

На 27 ноември 2018 г., екипът по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос" организира встъпително публично събитие - пресконференция за дейностите по Обособена позиция 1 на проекта - „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Айтос, в т.ч. съпътстваща инфраструктура, довеждащ и отвеждащ колектор, водоопровод и др." На пресконференцията присъстваха  граждани и представители на изпълнителя на дейностите по Обособена позиция 1 - ДЗЗД „КА-АЙТОС".

Пресконференцията се проведе в Заседателната зала на Община Айтос. Беше представена презентация с резюме за проекта, целите, целевите групи, основните дейности, очакваните резултати и план-график за изпълнение на дейностите по Обособена позиция 1.

Проектът се финансира по оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., чрез Кохезионния фонд на Европейския Съюз, национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Айтос.

Общата стойност на проекта е 18 929 054,03 лв., от които:

- 11 992 842,17 лв. са осигурени от Кохезионния фонд на Европейския съюз;

- 2 104 030,97 лв. национално съфинансиране, осигурено от държавния бюджет на Република България;

- 1 786 963,55 лв.  собствен принос на община Айтос;

- 3 115 217,34 лв.  данък добавена стойност.

       

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г."

ПРОЕКТ: BG16M1OP002-1.009-0001

 

„Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Айтос ”

На 23.01.2017 г. беше подписан Административен договор № Д-34-6/23.01.2017 г. по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за изпълнение на Проект № BG16M1OP002-1.009-0001 ”Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос”. Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Айтос е проектирана да събира и третира замърсяване за 22 044 еквивалентни жители. Технологичната схема предвижда механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните води с отстраняване на азот и фосфор, стабилизация и механично обезводняване на излишната утайка.

        Изпълнението на проекта за изграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Айтос е разделено на две обособени позиции.

        По обособена позиция № 1 избраният изпълнител ДЗЗД  „КА-АЙТОС” ще извърши строителството на сграда за механично пречистване, административна сграда на пречиствателната станция, биобасейн, вторични радиални утаители, утайкоуплътнител, силоз за утайка, сграда за обезводняване на утайка и други съпътстващи съоръжения.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са: свързаност на съществуващата канализационна система, обслужваща населението с Пречиствателна станция - Айтос, чрез което ще се постигне пречистване на отпадъчните води. Проектът ще допринесе за изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на Черноморския район.

         С изпълнението на проекта ще се постигне подобряване качеството на живот на населението, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси на територията на община Айтос.

Проектът се съ-финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и община Айтос

Снимки