Проект „Европейска гаранция за детето“ на УНИЦЕФ

 На работна среща в Айтос представиха резултатите от дейностите по проект „Европейска гаранция за детето“ на УНИЦЕФ

Достъп до качествени услуги за приобщаващо предучилищно образование

На 27 юни 2022 г, в Заседателната зала на Община Айтос се проведе работна среща, на която бяха представени резултатите по проект „Европейска гаранция за детето“, изпълняван в партнорство от Община Айтос и УНИЦЕФ България.

Община Айтос е сред общините, които изпълняват дейности по Компонент 3 на проекта: Предоставяне на висококачествени услуги за приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и деца с обучителни трудности в ДГ „Пролет“ и ДГ „Здравец“ и техните филиали в населените места. 

Целта на проекта е да бъдат подобрени условията на живот и да се разшири достъпът до, и използването на интегрирани услуги за деца от семейства в уязвимо положение. Дейностите по проекта в гр. Айтос са в рамките на Компонент 3 „Предоставяне на висококачествени услуги за приобщаващо предучилищно образование за деца с увреждания и деца с обучителни трудности“. Целева група по проекта са децата от ДГ „Пролет“ гр. Айтос  и филиали с. Поляново и с. Карагеоргиево и ДГ „Здравец“ гр. Айтос и филиал в с. Караново, с фокус върху децата с увреждания и специални образователни потребности.

Екипът който работи по проекта в подкрепа на процеса на приобщаващо образование в двете детски градини включва мултидисциплинарен екип от психолог, логопед и ресурсен учител - Недялка Попова, Костадинка Караатанасова и Стефка Богацевска /назначени на пълен работен ден  за двете ДГ/, двама координатори на ниво детска градина – г-жа Емилия Митева /директор на ДГ „Пролет“/ и г-жа Мима Лавчиева /директор на ДГ „Здравец“, координатор на ниво община - Мария Костова и счетоводител – Мая Йорданова.

В заключителната работна среща в Айтос участие взеха екипът, който изпълнява проекта в Община Айтос, Мария Янкова – експерт „Образование“ УНИЦЕФ България, Надежда Иванова – Координатор обучение по приобщаващо образование, проект „Европейска гаранция за детето“, Милена Маринова - експерт ранна детска интервенция и приобщаващо образование по проект „Европейска гаранция за детето“, г-н Диньо Динев – доскорошен директор на Дирекция „КОВЗС“ Община Айтос, взел активно участие в стартирането на проекта „Европейска гаранция за детето“ в община Айтос. Домакин на срещата беше г-н Васил Едрев - кмет на община Айтос, без чиято изключителна подкрепа този проекта не би могъл да се реализира.

 Форумът беше открит от кмета Васил Едрев, който поздрави екипа за работата по проекта и посочи ползите от иновативните подходи по програмата на УНИЦЕФ за децата и специалистите. Кметът изрази волята на Общината да гарантира устойчивост на резултатите по проекта и да продължи работата в подкрепа на процеса на приобщаващо образование и в останалите детски градини на територията на общината по различни програми и проекти.

Екипът представи изпълнението на планираните дейности „на терен“ в двете детски градини и три техни филиала в селата. Извършено е изследване на децата, за да бъде установено, кои от тях имат нужда от подкрепа. Екип от психолог, логопед и ресурсен учител разработваше и прилагаше различни инструменти, в отговор на идентифицираните нужди: дейности свързани с потребностите на децата от двигателна активност в моментни затруднения при концентрация на вниманието; от ограничения на външни въздействия и фактори, които ги разсейват; от по-лесно ориентиране в пространството, разпознаване на цветове, звуци, форми и др. за по-пълноценно включване в педагогическо взаимодействие. Функционирането на екип от специалисти на място в детските градини даде възможност на децата от двете градини и филиалите и техните семейства да се възползват от ефективни и качествени услуги за приобщаващо образование, подобри условията работа на педагогическия и непедагогическия персонал в учебните заведения, който трябва да работи с всички деца в групата и някои родители, които имат трудности да приемат дефицитите на своите деца.

В рамките на проект „Европейска гаранция за детето“ бяха изработени и реализирани мини проекти за всяка група в детските градини и филиалите, насочени към подобряване на материалните условия и изграждане на подкрепяща среда, съгласувани с педагогическите специалисти по групи и директорите на детските градини.

Успешно реализирани са идеите на екипа, относно подкрепящата среда в ДГ „Пролет“, ДГ „Здравец“ и филиалите им в с. Карагеоргиево, с. Поляново и с. Караново - „Бял кът“, „Двигателна пътечка“, „Тих кът“; визуализиране на средата за подпомагане на децата, развитие на тактилните усещания, усвояване на пространствените и времеви отношения, изработване на помагала от естествени материали, сензорни материали, визуализация, артикулация и двигателни упражнения, упражнения за развитие на фината моторика и координация на движенията.

Важна част от проекта бяха обученията и взаимодейстието на специалистите с екипите на детските градини и експерти от РЦПППО. По време на изпълнение на проекта бяха проведени следните обучения:

  • Осмисляне на различията – обучени 29 педагози
  • Развитие на интервенции в подкрепа на децата със специални потребности  - обучени 29 педагози
  • Изграждане на подкрепяща и благоприятна среда в детската градина – 30 педагози
  • Помощни средства за алтернативна и допълваща комуникация – 16 педагози
  • Скрининг тест за идентифициране на деца в риск от затруднения в развитието (БАН) – обучени 11 педагози
  • Целеви модули за учители на групи с деца със специални нужди, в който бяха засегнати темите - Интелектуални затруднения. Специфични затруднения на способността за учене. Нарушения на писмената реч; Емоционални и поведенчески разстройства /Опозиционно разстройство. Дефицит на вниманието и хиперактивност. Поведенческо разстройство/; Надарени деца - проблеми в развитието; Физически затруднения и сензорни увреждания; Развитийни разстройства - Аутизъм и Синдром на Аспергер – обучени 27 преподаватели по всичките теми.

През 2021 г., осем специалисти получиха покана за споделяне на добри рактики от Фондация „Карин дом“ - организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства, която годишно подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалисти. Специалистите посетиха „Карин дом“ в гр. Варна, където бяха запознати с най-съвременните методи за работа с деца със специални нужди и техните семейства. 

Специалистите на „Карин дом“ проведоха по една групова супер визия. Педагогическите специалисти бяха консултирани от Димана Митева-Найденова психолог и обучител в Карин дом, Веселина Тинчева – специалист социални дейности и Андреас Андреу – кинезитерапевт и ерготерапевт. Педагозите и екипът изпълняващ проект „Европейска гарнация за детето“ бяха супервизирани по конкретни случаи на деца от детската градина, които не са на ресурсно подпомагане. Те бяха насочени и подкрепени в работата по срещаните затруднения с децата и родителите им. В проведените супервизии участие взеха 20 педагогически специалисти.

Работейки с мисъл и идея, как да достигнат до най-много деца и родители, специалистите по проекта отново достигнаха до идеята, че родителите са ключът към успешното развитие на децата. Често родителите са несигурни, незнаещи, объркани, неприемащи, „невиждащи“ затрудненията и дефицитите на своите деца. С идеята да ги подпомогнат и стимулират да подпомогнат децата си, екипът специалисти разработи и раздаде на всички родители информационна брошура, в която са описани етапите на развитие на децата по години, минималните умения за всеки период и към кого могат да се обърнат за консултация, когато те са готови да мислят и работят с децата си. За съжаление, поради пандемичната обстановка, една част от заложените дейности по проекта, а именно „Работилница за родители“ не успя да се реализира, но бяха създадени страници в социални мрежа, в която се качваха полезни материали от специалистите по теми свързани с психо-емоционално и физическо развитие на децата. Там родителите биха могли в група или индивдуално да потърсят мнение, съвет, насока за своето детете от психолога, логопеда и ресурсния учител работещи по проекта. Имаме уверението на тези специалисти, че и отвъд приключването на проектия период, тези странички ще бъдат активни и там те ще продължават да бъдат съветници на родителите имащи нужда от съвет и подкрепа.

Пилотните дейности по проект „Европейска гаранция за детето“ се изпълняват в 10 общини на територията на три области – Бургас, Сливен и Стара Загора и обхващат над 6500 деца и родители и близо 600 специалисти от различни сектори. През 2021 г. Европейската комисия взе изключително важното решение - „Европейска гаранция за детето“ да бъде не просто програма, а политика на ЕС.

Информацията и възгледите в тази публикация е на авторите и не отразяват официална позиция на Европейския съюз. Институциите и органите на Европейския съюз или лице, действащо от тяхно име, не могат да поемат отговорност за начина, по който се използва информацията, която се съдържа в този материал.

Снимки