ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС - ПУБЛИКУВАНЕ НА 15.04.2020 Г.

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 15.04.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос, приета с решение на Общински съвет - Айтос. Предложенията на заинтересованите лица и организации могат да бъдат входирани в деловодството на Община Айтос, или подадени на e-mail: [email protected].

Предоставеният срок е краткия, предвиден в чл. 26 ал.4, изречение второ, от ЗНА, поради изтичащия на 30 април срок за ползване на отстъпката и необходимостта от спешно решаване на този въпрос, свързан както със запазване на здравето на населението чрез ограничаване на събирането на хора на едно място, каквото се получава на касите за заплащане, а също и даване на възможност за намаляне на финансовата тежест чрез ползване на облекчение при плащане през по-дълъг период.