ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос - публикуване на 22.12.2017 г.

 На основание чл.26, ал.2 от ЗНА Общински съвет Айтос, чрез публикуване на настоящия проект, предоставя възможност на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни, считано от 22.12.2017 г.,  да направят своите предложения и становища по изготвеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос.
 Предложенията или становищата могат да бъдат предоставяни в деловодството на общинска администрация  Айтос или по електронна поща на e-mail: [email protected]