Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 от 2006 г. за опазване на обществения ред в Община Айтос - публикувано на 03.08.2018 г.

Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Общински съвет Айтос, чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: [email protected]  или в деловодството на Община Айтос.