проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Айтос - публикуван на 30.07.2021 г.

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗНА Общински съвет Айтос, чрез публикуване на настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Айтос, предоставя възможност на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни, считано от датата на публикуване – 30.07.2021 г., да направят своите предложения и становища по него.

Предложениятта и становищата могат да бъдат входирани в деловодството на Община Айтос или подадени на е- mаil: [email protected]

Дата на публикуване: 30.07.2021 г.