ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 25.02.2015