Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Айтос

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, на всички заинтересовани граждани и организации се предоставя  30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на интернет страница на община Айтос – 18.09.2023г., и в Портала за обществени консултации, в който могат да представят  предложения и становища относно изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Айтос (Приета с реш.№617/ 30.09.2014 г.,  пр.№ 41; Изм. с реш. №2155/12.12.2019 г.  и  реш. №194/07.02.2020 г. на Адм. съд Бургас, по адм.дело №1547/2019 г., публ. – в.”НП”, бр.375/20.03.2020 г.; Изм. с реш. 552/30.03.2023 г., пр.№43, публ. – в.”НП”, бр.615/21.04.2023 г., в сила от 25.04.2023 г. – съгласно §3, т.3 от ПЗР на приетата нова Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Айтос)

Предложенията и становищата следва да се представят в деловодството на община Айтос в Центъра за административно обслужване на  адрес: гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 или на следния имейл адрес: [email protected]