проект на Наредба за обществения ред на територията на Община Айтос - публикуван на 07.02.2023 г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26, ал.3 и ал.4 и чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл.77, във връзка с чл.76, ал.3 от АПК, Общински съвет Айтос с настоящото съобщение уведомява, че  е  изготвен  проект на „Наредба за обществения ред на територията на община Айтос“.

В 30 /тридесет/ - дневен срок, считано от 07.02.2023 г., датата на  публикуване на настоящото съобщение и от обявяването му на интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет, подраздел Проекти за наредби и правилници, се предоставя възможност на всички заинтересовани лица да изразят становища, предложения, мнения, възражения, препоръки по обявения проект.

Проектът е изготвен от временната комисия, създадена с решение №475 на Общински съвет Айтос, обективирано в протокол по т.2 /две/ от дневния ред на проведеното заседание на 25.10.2022 г.

Предложенията и становищата могат да бъдат представени на адрес : гр. Община Айтос ул.“Цар Освободител“ №3 /делеводство / или подадени на е- mаil: [email protected].

Дата на публикуване: 07.02.2023 г.