Проект на наредба : Приемане на Наредбата за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за личностно развитие в регистър в община Айтос - 05.08.2016 г.