Проект на наредба : Приемане за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Айтос - 05.08.2016 г.