Проект на наредба за реда и условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от община Айтос - публикувано на 19.03.2018 г.