Проект на Наредба за управление на общинските пътища в Община Айтос – публикуван на 01.09.2017 г.

      Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА Общински съвет Айтос, чрез публикуване на настоящия проект, предоставя възможност на всички заинтересовани лица в срок от 30 дни от датата на публикуване 1.09.2017 г. да направят своите предложения и становища по изготвения проект на Наредба за управление на общинските пътища в Община Айтос в деловодството на Община Айтос.