Проект „Подкрепа за достоен живот” по ОПРЧР към МТСП