проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Айтос, мандат 2019–2023 г. - публикуван на 10.11.2020 г.

Общински съвет Айтос на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, предоставя възможност на всички заинтересовани лица в 14 дневен срок от дата на публикуването на настоящия проект 10.11.2020 г. на интернет страницата на Община Айтос, раздел Общински съвет, подраздел Проекти за наредби и правилници, да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в деловодството на  Общински съвет или изпратени на електронния адрес: [email protected]

Предоставеният срок е на основание чл.26, ал.4 изр. второ, с оглед необходимостта от приемането на правила за провеждането на заседания на Общински съвет при наличието на предпоставките на чл.28а от ЗМСМА.