ПРОЕКТ на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Айтос, мандат 2019 - 2023 г. - публикуван на 13.11.2019 г.

Съгласно чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4, изречение второ и чл.28 от Закона за нормативните актове, чрез публикуване на настоящия проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация на Община Айтос, мандат 2019 - 2023 г., предоставя на всички заинтересовани лица 14-дневен срок, считано от 14.11.2019 г., за предложения и становища по предложения проект. Предложенията или становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Айтос на адрес: гр.Айтос, ул.„Цар Освободител“ №3 или на следния електронен адрес: [email protected]

Предоставеният срок е предвиденият в чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА, поради необходимостта Общински съвет Айтос, мандат 2019 – 2023 г., да започне пълноценна работа и да се осигури възможност за свикване на редовни заседания и взимане на решения, важни за Община Айтос, особено в края на финансовата година.