проект на Правилник за реда и начина за финансово подпомагане на лица, семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Айтос - публикуван на 01.12.2021 г.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26, ал.3 и ал.4, и чл.28, ал.1 и ал.2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл.77 във връзка с чл.76, ал.3 от АПК, Общински съвет Айтос с настоящото съобщение уведомява, че е изготвен проект на Правилник за реда и начина за финансово подпомагане на лица, семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Айтос.

В 30 /тридесет/ дневен срок, считано от 01.12.2021 г., датата на публикуване на настоящото съобщение и от обявяването му на интернет страницата на Община Айтос се предоставя възможност на всички заинтересовани лица да изразят становища, предложения, мнения, възражения, препоръки по обявения проект.

Проектът е изготвен от Постоянната комисия по образование, култура, спорт, туризъм, здравеопазване и социални дейности. 

Предложенията и становищата могат да бъдат представени на адрес: гр.Айтос, ул.„Цар Освободител“ №3 /деловодство/ или подадени на е- mаil: [email protected].

Дата на публикуване: 01.12.2021 г.