Проект „Спортна площадка № 4 в УПИ I – за спортен терен, кв. 50, по плана на гр. Айтос”