ПСОВ - Айтос гарантира опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в общината - 24.02.2020 г.

От първата копка по проект "Пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Айтос" на 8 август 2018 г. до м. февруари 2020 г. е извършена огромна по обем работа по строителството на първото пречиствателно съоръжение в град Айтос. Изпълнени са строително-монтажните работи по изграждането на Пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр. Айтос и на довеждащите колектори до Пречиствателната станция.

         Монтирано е технологичното оборудване, произведено в Италия и Германия, на стойност 5 858 636 лв. Извършени са стротелно-монтажни работи на стойност 13 146 438 лв за пречиствателната станция и строително-монтажни работи на стойност 1 473 312 лв за довеждащите колектори.

        Изпълнението на проекта за изграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Айтос беше разделено на две обособени позиции.

       По обособена позиция 1 на проекта - „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Айтос", изпълнител на дейностите е ДЗЗД „КА-АЙТОС”.

       Подробен отчет на екипа по проекта с ръководител инж. Иван Биделев сочи, че строителството по обособена позиция 1 на проекта е завършено. Дейностите по тази позиция са "Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстваща инфраструктура": Изградени са Входната помпена станция; Сградата за механично пречистване; Биобасейнът; Разпределителната шахта пред ВРУ; Вторичните радиални утаители; Утайкоуплътнители и Адмистративната сграда. Монтирано е технологичното оборудване. Изпълнена е площадковата канализация, вертикалната планировка. Изпълнен е обратният насип около съоръженията, монтирани са бордюри и тротоарни плочи. Асфалтовите пластове на цялата пречиствателна станция са положени. Извършени са 72-часовите проби на елзахранването на ПСОВ. Извършвани са и задължителните единичните проби.

      По обособена позиция № 2 изпълнител е ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017“, който имаше задачата да извърши доизграждане на Главен клон I и Главен клон III от канализационната мрежа на гр. Айтос и всички съпътстващи съоръжения (преливници, задържатели, шахти и др.)“.

      Главен клон I обслужва западната зона на град Айтос. Трасето преминава през част от урбанизираната територия и през третокласен път ІІІ-539 „Караново-Айтос”.

      Главен клон III обслужва източната зона на град Айтос. Трасето преминава изцяло през неурбанизирани селскостопански територии – по земеделски пътища и пасище, собственост на Община Айтос.

     Дейностите, включени в обособена позиция 2 също са успешно приключени. Положени са канализационните тръби, доставени и монтирани са бетонните шахти; изпълнени са задържателните резервоари.

      Персоналът, който ще обслужва ПСОВ-Айтос е от 13 души, хора с различни специалности. След интервю с кандидатите, вече е подбран екипът, който ще работи на пречисствателното съоръжение. Провежда се обучение на екипа от Никола Дойчинов и Константина Булянска- проектанти в ДЗЗД „КА-АЙТОС”.

      Осъществен е строителен и авторски надзор. Осъществени са дейности по управление на проекта, по осигуряване на информация и публичност на реализирането на проекта.

      Ще припомним, че на 21.01.2017 г. беше подписан Административен договор № Д-34-6/23.01.2017 г. по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” за изпълнение на Проект № BG16M1OP002-1.009-0001 ”Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос”. Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Айтос е проектирана да събира и третира замърсяване за 22 044 еквивалентни жители. Технологичната схема предвижда механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните води с отстраняване на азот и фосфор, стабилизация и механично обезводняване на излишната утайка.

       Проектът се финансира по оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., чрез Кохезионния фонд на Европейския Съюз, национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Айтос.

Общата стойност на проекта е 18 262 282,82 лв.

Участие на Кохезионен фонд (ЕС ): 11 513 369,03 лв.

Национално съфинансиране: 2 031 771,01 лв.

Собствен принос: 4 717 142,78 лв.

Начална дата: 21.01.2017 г.

Крайна дата: 21.12.2020 г.

       С изпълнението на проекта се постига подобряване качеството на живот на населението, опазване и подобряване състоянието на водните ресурси на територията на община Айтос.

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз, държавния бюджет на Република България, чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” и Община Айтос

 

Снимки