ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, СЪГЛ. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО /ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И Т.3 ОТ ЗПКОНПИ/ - 2018 г.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ И ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ, СЪГЛ. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО /ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.35, АЛ.1, Т.1 И Т.3 ОТ ЗПКОНПИ/

РЕГИСТЪР на Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ 1.Маргарита Димитрова 2.Свобода Атанасова 3.Мехмедали Руфадов 4.Галя Александрова 5.Виолета Василева 6.Йовка Узунова 7.Ваня Петкова 8.Нурсерен Хайрула 9.Тодорка Тодорова 10.Димитринка Димитрова 11.Ирина Петрова 12.Катя Вълкова 13.Пламен Михайлов 14.Иван Кабаков 15.Рачо Рачев 16.Нина Петкова 17.Васил Йончев 18.Веселина Христова 19.Кина Димова 20.Андон Костов 21.Станка Господинова 22.Станимир Петров 23.Мая Георгиева 24.Мария Димитрова 25.Стефка Стоянова 26.Мохамед Рамадан 27.Диню Динев 28.Мая Йорданова 29.Димитрина Кинева 30.Фатме Нуретин 31.Соня Шестакова 32.Енчо Бакалов 33.Елена Кърмаджиева 34.Дженка Неделчева 35.Стелиана Николова 36.Рахиме Кемик 37.Елена Георгиева 38.Таня Анестиева 39.Марияна Зарова 40.Иванка Дражева 41.Живка Минчева 42.Катя Марчева 43.Евдокия Георгиева 44.Иван Биделев 45.Ангел Ангелов 46.Ралица Тодорова 47.Радоцвета Великова 48.Катя Иванова 49.Лазарина Димитрова 50.Мюмюн Мюмюн 51.Силвия Колева 52.Гергана Николова 53.Катя Костадинова 54.Милка Калиманова 55.Динка Маринова 56.Мария Костова 57.Йовка Петрова 58.Даниела Ненова 59.Роска Русева 60.Николай Владимиров 61.Мима Вълкова 62.Пламен Богданов 63.Виолета Василева 64.Станка Димитрова 65.Емил Георгиев