Публично състезание "Доставка на лекарствени средства и консумативи за нуждите на "МБАЛ-Айтос" ЕООД гр. Айтос за 2019 г." - 13.05.2019 г.