З А П О В Е Д № РД -08-788

На основание чл.44 ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-1007/04.08.2003г. на МОСВ /ДВ бр.81/2003г./ и констативен протокол от 07.10.2015г. на РИОСВ от проверка на защитена местност „Хисаря” в землището на гр.Айтос

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Забранявам пашата на кози в границите на защитена местност „Хисаря” в землището на гр.Айтос, включваща имот №139026 с НТП „пасище, мера” и имот №139023 с НТП „пасище с храсти”, находящи се в м.”Татарски ниви”, землище гр.Айтос.

2. Настоящата заповед да се обяви във в-к „Народен приятел”, Радиовъзел – гр.Айтос, на информационното табло и на сайта на Община Айтос.

3. Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.