Съобщение

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от „Бургаспътстрой” АД

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

Гр. Бургас, ул. „Цариградска” №30

 (седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес:

Гр. Бургас, ул. „Цариградска” №30, ет.4

инж.Марин Господинов Иванов – изпълнителен директор на „Бургаспътстрой” АД

 „Бургаспътстрой” АД  уведомява заинтересованото население, че има следното инвестиционно предложение: „Разработване на газова инсталация с работно налягане 4/0.5 bar и максимална консумация на газ Qmax= 1606 m3/h”,  в имот с номер 000779 в землището на гр. Айтос, ЕКАТТЕ 00151.