Съобщение

Община Айтос съобщава на Кемал Хамид Хюсеин и Ерол Хамид Хюсеин от с. Чукарка, община Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №4/10.03.2016 г. на ОЕСУТ  е приет  ПУП-ПРЗ за УПИ V-37, кв. 4 по плана на с. Чукарка, община Айтос. УПИ V-37 се разделя и се образуват следните нови УПИ: УПИ V-37 и ХІІ-37 с отреждане „за производствени и складови дейности” – зона Пп и УПИ ХІІІ-37 с отреждане „за движение и транспорт”.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.