Съобщение

З А П О В Е Д

№ РД- 08-310

 гр. Айтос , 20.04.2016 г.

 

            На основание чл. 44, ал.1 т.8 и ал.2  от ЗМСМА, заповед №ВА-182/14.04.2016г. на ОДБХ-Бургас, заповед № РД 10-66/15.04.2016г. на Областен управител на област Бургас, във връзка  със взетите решения на заседанието на Общинската епизоотична комисия от 19.04.2016г. относно необходимостта от налагане на мерки за предотвратяване разпространението на болестта заразен нодуларен дерматит, констатирана в с.Воден и с.Черногорово, общ.Димитровград, обл.Хасково и в с.Воденичарово, общ.Стара Загора, обл.Стара Загора

З А П О В Я Д В А М :

1. Кметовете и кметските наместници на населените места да представят в ОВС-Айтос и Общината актуални списъци със собствениците и броя на едрите преживни животни в съответното населено място.

            2. Кметовете и кметските наместници на населените места да проведат разяснителна кампания на лицата отглеждащи ЕПЖ, за клиниката на ЗНД, спазването на мерките за биосигурност в обектите за ЕПЖ и задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да уведомят официалния ветеринарен лекар на общината и обслужващия ги ветеринарен лекар.

            3. Собствениците на животновъдни обекти за ЕПЖ да извършват дезинфекция и дезинсекция и засилят мерките за биосигурност в тях.

4. Забранявам движението на едри преживни животни (ЕПЖ) на територията на Община Айтос, с изключение на тези предназначени за незабавно клане до месодобивно предприятие. Придвижването да се извършва след писмено уведомление и получено разрешение от ЦУ на БАБХ и извършена инсектицидна обработка на животните.

            5. Забранявам провеждането на пазари и изложби на ЕПЖ на територията на Община Айтос.

6. Органите на МВР да засилят контрола върху превозните средства, превозващи живи животни. При констатирано нарушение да се уведомява ОДБХ-Бургас за предприемане на мерки.

За сигнали при съмнение за болестта заразен нодуларен дерматит - тел 0879945194  ОВС Айтос.

Настоящата заповед да се излъчи по местния радиовъзел, да се публикува във вестник „Народен приятел” и се постави на видно място в кметствата по населени места.

            Контрол по изпълнение на заповедта ще изпълнявам лично.

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ

Кмет на Община Айтос