Съобщение

Община Айтос съобщава на Георги Ангелов Иванов от гр. Бургас и Валентин Иванов Христов от с. Пирне, община Айтос, че със заповед №РД-08-330/10.05.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-192 и VІІ-193, кв.7 по плана на с. Пирне, община Айтос. Променя се местоположението на общата регулационна граница между УПИ VІ-192 и VІІ-193, като 120 кв. м от УПИ VІІ-193 се прибавят към УПИ VІ-192. Северната регулационна линия на УПИ VІІ-193 и част от северната регулационна линия на УПИ VІ-192 се поставят в съответствие с имотната граница между поземлени имоти № 193 и № 194. Новопредвиденото основно застрояване в УПИ VІ-192 и VІІ-193 е свободно стоящо с височина до 10м. Запазва се свързаното допълващо застрояване между УПИ VІ-192, VІІІ-194 и V-191. Показателите на застрояване в УПИ VІ-192 и УПИ VІІ-193 са: Кинт < 1,2, Пл < 60%, Козел > 40%.

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.