Съобщение

Община Айтос съобщава на Владимир Владимиров Бакалов от гр. София, Светла Владимирова Бакалова от гр. София, Станка Иванова Шестакова от гр. Варна и Мария Иванова Воденичарова от гр. Бургас на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №1/07.01.2016 г. на ОЕСУТ е приет ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-2179, кв. 48Б по плана на гр. Айтос. Регулационната линия между УПИ ІV-2179 и УПИ І-2177,2178 се поставя в съответствие с имотната граница между поземлени имоти 2179 и 2178. Новопредвиденото допълващо застрояване с височина до 3,60 м между УПИ ІV-2179 и УПИ І-2177,2178 е свързано в западната си част.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос .