Съобщение

Съгласно изискванията за инвестиционно предложение по чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/(Загл. изм. - ДВ бр.3 от 2006 год.) ВАСИЛ ИВАНОВ ЕДРЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС  уведомява  жителите на гр.Айтос и останалите населени места на общината  за  инвестиционното предложение на Община Айтос: Обновяване за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда- ул. „Васил Априлов”, бл.3, вх.1 и вх.2 по „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.