Съобщение

Община Айтос съобщава на „Индъстриъл Риъл Естейт” ЕООД – гр. София на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол №8/19.05.2016 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ, кв.262 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на регулационната линия между УПИ ХІІ и УПИ Х, като от УПИ Х се отнемат 196 м² и се присъединяват към УПИ ХІІ. Променя се отреждането на УПИ ХІІ – от „за бизнес център” в „за обществено и делово обслужване ( хотел и общежитие)”- зона Пп.

Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос .