Съобщение

Община Айтос съобщава на „Индъстриъл Риъл Естейт” ЕООД – гр. София, че със заповед №.РД-08-721/01.09.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване) за УПИ ХІІ, кв.262 по плана на гр. Айтос. Променя се местоположението на регулационната линия между УПИ ХІІ и УПИ Х, като от УПИ Х се отнемат 196 м² и се присъединяват към УПИ ХІІ. Променя се отреждането на УПИ ХІІ – от „за бизнес център” в „за обществено и делово обслужване ( хотел и общежитие)”- зона Пп. Запазва се свързаното застрояване между УПИ ХІІ  и УПИ Х и ІV.  Показателите на застрояване в  УПИ ХІІ и Х са: Кинт – 2,5, Пл - 80%, К озел – 20 - 40%.

Планът е изложен в стая №6 в сградата на Община Айтос и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от поставяне на съобщението в интернет-страницата чрез Общината пред Административен съд Бургас.