Съобщение

Община Айтос съобщава на Драгни Русев Джанкардашлийски, Илиян Драгнев Джанкардашлийски, Весела Драгнева Керпен, Румен Славчев Апостолов и Пламен Славчев Петров от гр. Айтос, че със заповед №.РД-08-637/02.08.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПЗ (план за застрояване) за УПИ VІІ-76, кв.166 по плана на гр. Айтос. Променя се характерът на застрояването в УПИ VІІ-76 от ниско застрояване – зона „Жм” в средно застрояване – зона „Жс”. Новопредвиденото застрояване в УПИ VІІ-76 е свързано със застрояването в УПИ V-77 в източната си част.  Показателите на застрояване в  УПИ VІІ-76 са: К инт <2, Пл < 70 %, К озел > 30 %, височина на застрояването – до 15 м.

      Планът е изложен в стая №6 в сградата на Община Айтос и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от поставяне на съобщението в интернет-страницата чрез Общината пред Административен съд Бургас.