Съобщение

Община Айтос отправя към наследниците на ХЮСНЮ АКИФ МЕХМЕД следното съобщение:

На основание чл.61, ал.1 от АПК, във връзка с чл.210, ал.3 от ЗУТ Ви изпращаме копие от протокол № 1/17.09.2016 г. на  комисията, определена със Заповед № РД-08-776/17.09.2016 г. на кмета на Община Айтос за определяне на обезщетения, дължими на собствениците на поземлени имоти на територията на община Айтос – землище на гр. Айтос, за правото на  прокарване на канализационни колектори, довеждащ колектор, заустващ колектор и довеждащ водопровод и за ограничаване на ползването на имотите, засегнати от сервитута на обекти „Свързване на съществуващите основни колектори и изграждане на общ довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Айтос и заустващ колектор”  и „Довеждащ водопровод с възложител Община Айтос.

С настоящото Ви уведомяваме, че размера на дължимото обезщетение  за преминаването на обекти „Свързване на съществуващите основни колектори и изграждане на общ довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Айтос и заустващ колектор”  и „Довеждащ водопровод” през собствения ви недвижим имот 267001, землище на гр.Айтос, е определен в размер на 85,73 лв.

Решението на комисията подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на настоящото, по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ, пред Административен съд – Бургас.

За справки: тел.:0558/2 26 70; e-mail: [email protected]

Приложение : копие от протокол № 1/17.09.2016 г.