Съобщение

Община Айтос съобщава на Тодор Петров Касабов от гр. Варна, че със заповед № РД-08-794/26.09.2016 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПЗ за УПИ ІІІ-520, кв. 143 по плана на гр. Айтос. Променя се характерът на застрояването в УПИ ІІІ-520 от ниско застрояване – зона „Жм” в средно застрояване – зона „Жс”. Променя се и отреждането на УПИ ІІІ-520 – в „за смесена сграда”. Новопредвиденото застрояване в УПИ ІІІ-520 е свободно стоящо.  Показателите на застрояване в  УПИ ІІІ-520 са: К инт < 3,9, Пл < 70 %, мин .озел - 30 %, височина на застрояването – до 15 м.

Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.