Съобщение

Община Айтос на основание на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че  е изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места - „Кабели 1кV от табло ниско напрежение на ТП „Златна нива” до електромерни табла пред имот 270017 и 426023, местност „Алтън тарла”, землище на гр. Айтос” с възложител „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД. Трасето на подземния кабел с дължина 610 м е с начало МТТ на съществуващ стълб на елпровод 20 кV, преминава през ПИ № 000448 с НТП „Полски път”, публична общинска собственост,  ПИ № 000446 с НТП „ Път ІV клас”, публична общинска собственост, ПИ № 000775 с НТП „Полски път”, публична общинска собственост и достига до ТЕПО – нови на границите на имоти № 270017 и 426023 в землището на гр. Айтос.

Проектът се намира в дирекция „ТСУРР” при община Айтос. В едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

(Обявлението е публикувано в бр.10/27.01.2017 г. на Държавен вестник)