Съобщение

          Община Айтос съобщава на Красимир Станев Станев и Мария Цветкова Ганева от гр. Бургас, че със заповед № РД-08-142/24.02.2017 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен план за регулация за УПИ (урегулирани поземлени имоти) УПИ Х-156,157 и УПИ І-155, ІІ-154, ІХ-154 в кв.20 по плана на с. Дрянковец, община Айтос. Новите вътрешни регулационни линии между УПИ Х и УПИ І, ІІ и ІХ  се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници между имот № 156 и имоти № 154 и 155.

                  Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.