Съобщение

   Община Айтос съобщава на Асен Янков Шибилев и Илия Янков Митев от гр. Айтос, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, че с Протокол № 11/10.09.2019 г. на ОЕСУТ  е приет ПУП-ПРЗ за УПИ І-общ., кв. 8А по плана на гр. Айтос. УПИ І-общ. се разделя и се обособяват два нови самостоятелни УПИ: УПИ І-общ. и УПИ ХVІ-общ., които запазват предназначението си „за жилищни нужди”. Променя се местоположението на осова точка 38. Създават се нови осови точки с номера 1092 и 1093, западно и северно от новообразуваните УПИ. Предвиденото застрояване между новообразуваните УПИ І-общ. и УПИ ХVІ-общ. е свързано, а показателите на застрояване са:

         - Кинт < 1,2; плътност на застрояване < 60%; мин. озеленяване - 40%, височина на основното застрояване – до 10 м.

         Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.

         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.