Съобщение

Община Айтос съобщава на Пепа Дамянова Вълкова, Адриана Йовчева Вълева и Владимир Йовчев Вълев от гр. Айтос на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ,  че с Протокол №7/08.07.2014г. на ОЕСУТ  е приет  ПУП-ПРЗ и РУП за разделяне на УПИ Х-2005,2006,  кв.116 по плана на гр. Айтос и обособяване на нови УПИ Х-2005 и ІХ-2006 – зона Жм.

  Проектът  е изложен в стая №6 в Общината и може да бъде разгледан през всеки час от работното време.
 
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, недоволните от проекта могат да направят писмени възражения в 14 (четиринадесет) дневен  срок от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос.