Съобщение

Община Айтос съобщава на Мохамед Рамадан Топал от гр. Айтос, че със заповед № РД-08-582/29.08.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ І-164 и УПИ ІІ-164, кв. 24 по плана на с. Мъглен, община Айтос. Променя се местоположението на общата регулационна линия между УПИ І-164 и УПИ ІІ-164. Новопредвиденото застрояване в УПИ І-164 и УПИ ІІ-164 е свободно стоящо, с показатели на застрояване:

       - Кинт - до 1,2; плътност на застрояване - до 60%; мин. озеленяване - 40%, височина на застрояването – до 10 м.

      Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.