Съобщение

Община Айтос съобщава, на Емил Велинов Коналиев, Калиопа Петрова Стоянова, Василка Димитрова Данчева, Димитрина Георгиева Данчева, Петър Георгиев Данчев и Данчо Петров Костадинов, че на основание чл.140 от ЗУТ е издадена скица с виза за проектиране  № 1312 от 26.08.2022 г. на гл. архитект на Община Айтос за изготвяне на инвестиционен проект за “за фотоволтаична електроцентрала с мощност 1 MW“  в ПИ 4517, кв. 253 по плана на гр.Айтос на името на Йордан Зафиров Димитров

         Съгласно чл.140, ал.3 от ЗУТ визата за проектиране може да бъде обжалвана по законосъобразност пред Районен съд гр.Айтос, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.

Лице за контакт: инж. Ралица Банкина-  тел. 0887/308240