Съобщение

    Община Айтос съобщава на Христо Димов от с. Планиница, община Руен, област Бургас, че със заповед № РД-08-729/20.10.2022 г. на Кмета на Община Айтос е одобрена промяна на кадастралния план на ЗЗП ЗЗП „Слънчева лъка“, землище на гр. Айтос. Поземлен имот № 468 се разделя и се образуват два нови самостоятелни поземлени имота № 468 и № 1354.

         Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.