Съобщение

Община Айтос съобщава, на Ивелина Миткова Чолакова и Кремена Миткова Стоянова, че на основание чл.148 от ЗУТ е издадено разрешение за строеж 127/24.11.2022 г. за : „Двуетажна жилищна сграда с магазини“ в УПИ VII-2122, кв.108 по плана на гр.Айтос с административен адрес: гр.Айтос, ул. „Станционна“ № 41.

Съгласно чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Началника на РДНСК-Югоизточен район-Бургас, чрез главния архитект на Община Айтос в 14-дневен срок от съобщението.

Лице за контакт: инж. Ралица Банкина-0558/22662, 0887308240