Съобщение

       Община Айтос съобщава на „Индъстриъл Риъл Естейт”ЕООД с управител Васил Николов Велев от гр. София на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ,  че със Заповед №РД-08-142/12.03.2015г. е одобрен ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ ІV,  кв.262 по плана на гр. Айтос. УПИ ІV се разделя на следните четири нови самостоятелни УПИ: УПИ ІV с отреждане „за производство и монтаж на ел. изделия и компоненти”, УПИ ХІІ с отреждане „за бизнес център”, УПИ ХІІІ с отреждане „за металообработващи услуги” – зона Пп и УПИ ХІV с отреждане „за транспортна връзка”. Новопредвиденото застрояване между УПИ ІV и ХІІ е свързано с височина до 10м., между УПИ ХІІІ и VІ  е също свързано с височина до 10м. Показателите на застрояване в новообразуваните УПИ ІV, ХІІ и ХІІІ са: Кинт - 2,5, Пл - 80%, Козел – 20-40%.

        На основание чл.145, ал.1 и чл.149, ал.1 от АПК  заповедта може да се  обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос пред Административен съд Бургас.