Съобщение

         Община Айтос съобщава на „Индъстриъл Риъл Естейт”ЕООД с управител Васил Николов Велев от гр. София на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ,  че със Заповед №РД-08-143/12.03.2015г. е одобрен ПУП-ПРЗ за разделяне на УПИ Х,  кв.262 по плана на гр. Айтос. УПИ Х се разделя и се образуват следните два нови самостоятелни УПИ: УПИ Х, който запазва отреждането си „за производство на текстилни и трикотажни изделия” и УПИ ХІ с отреждане „за производство на пластмасова и алуминиева дограма” – зона Пп. Новопредвиденото застрояване в УПИ Х  и ХІ е свободно стоящо с височина до 10м. Показателите на застрояване в новообразуваните УПИ Х и ХІ са: Кинт - 2,5, Пл - 80%, Козел – 20-40%.

        На основание чл.145, ал.1 и чл.149, ал.1 от АПК  заповедта може да се  обжалва в 14 (четиринадесет) дневен срок от от датата на публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос пред Административен съд Бургас.