Съобщение

Община Айтос съобщава на Райко Добрев, Миглена Русева и Георги Георгиев от гр. Айтос, на Георги Карамитев от гр. Бургас и на Станимир Добрев, наследник на Мария Добрева, че със заповед № РД-08-547/12.07.2023 г. на Кмета на Община Айтос е одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56438.111.12, землище на с. Пирне, община Айтос с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Образува се нов УПИ І-12, масив 111,  землище на с. Пирне, община Айтос с отреждане „за малкоетажно жилищно строителство” - зона „Жм“ с показатели на застрояване: Кинт -от 0,5 до 1,2; плътност на застрояване - от 20%  до  60%; минимално озеленяване – от  40% до 60%, височина в м.(етажи) – от 3 до 10м (от 1 до 3 етажа), начин на застрояване - свободно.        

      Планът е изложен в стая № 6 в Общината и може да се разгледа и обжалва в 14 дневен срок от публикуване на съобщението в интернет страницата на Община Айтос чрез Общината пред Административен съд - Бургас.